Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа

     Урьчдилан шийдвэрлэх ажиллагаа гэдэг нь зөвхөн захиргааны үйл ажиллагаанд явагддаг зүйл юм. Захиргааны хэрэгтэй холбогдсон маргааны шууд Захиргааны хэргийн шүүхэд хандахгүй өмнө нь харьяалах дээд албан тушаалтанд нь гомдлоо гаргаж хянан шийдвэрлүүлэх, түүний хариуг эс зөвшөөрвөл захиргааны хэргийн шүүхэд ханддаг. Тухайлбал, дүүргийн Засаг даргын захирамж таны хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг зөрчсөн гэж үзвэл дүүргийн Засаг даргад гомдол гаргах, харьяалах дээд албан тушаалтан болох нийслэлийн Засаг даргад гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх боломжтой. Хэрэв нийслэлийн Засаг даргын шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл түүнийг нь Захиргааны хэргийн шүүхэд хандах учиртай юм.

Асуулт байхгүй байна